Nowe zamówienie

Po wypełnieniu poniższego formularza skontaktujemy się z Państwem, w celu ustalenia wszystkich szczegółów tworzonej strony internetowej - m.in. wyglądu czy układu treści.

Dziękujemy za złożenie zamówienia!

Skontaktujemy się w ciągu jednego dnia - mailowo lub telefonicznie. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

tel. 788 303 195
biuro@wygodnieonline.pl

Wybierz typ konta:

Osoba prywatna
Firma / instytucja

Dane do kontaktu:

Dane do kontaktu:

Adres:

Dane firmy:

Wybierz pakiet abonamentowy:

29zł
netto/miesięcznie
Pakiet "Mini"
39zł
netto/miesięcznie
Pakiet "Medium"
49zł
netto/miesięcznie
Pakiet "Pro"

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Klient – osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w systemie wygodnieonline.pl, prowadząca stronę internetową w oparciu o platformę wygodnieonline.pl
 2. Panel wygodnieonline.pl – panel administracyjny służący Klientowi do zarządzania jego stroną internetową w ramach usługi wygodnieonline.pl, znajdujący się pod adresem internetowym http://panel.wygodnieonline.pl
 3. Administrator - firma bartoszgadomski.pl Bartosz Gadomski, ul. Orłowicza 32, 58-309 Wałbrzych, NIP: 886-294-99-30, REGON: 021295499
 4. Usługa – wykonanie strony internetowej zgodnie z oczekiwaniami Klienta, utrzymywanie strony na serwerze pod wskazanym przez Klienta adresem internetowym, poczta mailowa oraz panel administracyjny umożliwiający zarządzanie treścią strony internetowej.
 5. Regulamin - niniejszy dokument określający warunki świadczenia usługi obsługi strony WWW Klienta, prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności stron umowy jak również warunki rozpoczynania i zakończenia współpracy.

§2. Zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Warunkiem korzystania z usługi wygodnieonline.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji Klienta w systemie wygodnieonline.pl
 3. Rozwiązanie umowy na wniosek Klienta może nastąpić w dowolnym momencie współpracy, bez podania przyczyny i bez okresu wypowiedzenia, chyba, że Klient wskaże inaczej.
 4. Rozwiązanie umowy przez Administratora może nastąpić w dwóch sytuacjach:
  • w szczególnych przypadkach, gdy Klient narusza regulamin usługi, np. poprzez prowadzenie strony łamiącej polskie lub międzynarodowe prawo – ze skutkiem natychmiastowym,
  • bez podania przyczyny, jednak wypowiedzenie takie musi zostać poprzedzone poinformowaniem Klienta z dwumiesięcznym wyprzedzeniem,

§3. Płatności

 1. Klient podczas rejestracji w systemie wybiera jeden z dostępnych pakietów abonamentowych: Mini, Medium lub Pro. W zależności od wybranego pakietu, Administrator raz w miesiącu wystawiał będzie Klientowi fakturę proforma na wybraną przez Klienta kwotę abonamentu.
 2. Faktura proforma wystawiana będzie na 14 dni przed upływem ważności konta Klienta i umieszczana na serwerze wygodnieonline.pl – link do faktury zostanie przesłany Klientowi mailowo niezwłocznie po wystawieniu faktury.
 3. Przypomnienie o wystawionej fakturze proforma będzie przesyłane Klientowi mailowo na 7, 3 i 1 dzień przed upływem ważności konta Klienta.
 4. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Administratora wskazanym na fakturze proforma, Klientowi wystawiona zostanie faktura VAT ze statusem „zapłacono”, potwierdzająca otrzymanie płatności. Faktura VAT zostanie umieszczona na serwerze wygodnieonline.pl i link do niej zostanie przesłany Klientowi w formie mailowej.
 5. Brak zaksięgowanej wpłaty od Klienta na wskazanym w fakturze proforma koncie bankowym Administratora w dniu upłynięcia ważności konta skutkować będzie zablokowaniem strony Klienta.
 6. Nieopłacenie faktury ponad 30 dni po wskazanym terminie płatności i brak kontaktu ze strony Klienta uważa się za rozwiązanie umowy ze strony Klienta.

§4. Klient

 1. Klient wyraża zgodę na gromadzenie przez wygodnieonline.pl takich danych, jak:
  • w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres mailowy, data rejestracji w systemie,
  • w przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: dane rejestrowe przedsiębiorstwa, takie jak numer NIP, REGON czy KRS, adres wykonywania działalności, imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę lub właściciela, adres mailowy, telefon kontaktowy, data rejestracji w systemie,
 2. Dane wskazane w powyższym punkcie będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do wskazanych poniżej celów:
  • wystawiania faktur proforma i faktur VAT za korzystanie z usługi,
  • kontaktu z Klientem w celach zbierania opinii dotyczących wygodnieonline.pl czy rozbudowy strony prowadzonej przez Klienta.
 3. Klient otrzymując dostęp do panelu administracyjnego swojej strony WWW w systemie wygodnieonline.pl zobowiązuje się do prowadzenia strony zgodnie z polskim i międzynarodowym prawem oraz z poszanowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych i praw autorskich dotyczących m.in. dodawanych zdjęć.
 4. Klient zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych i/lub danych przedsiębiorstwa które reprezentuje, zgodnych z prawdą.
 5. Klient zobowiązuje się do zachowania swojego hasła i loginu do panelu administracyjnego wygodnieonline.pl w tajemnicy przed osobami trzecimi.

§5. Administrator

 1. Dane Klienta gromadzone przez Administratora nie będą nigdy udostępnione podmiotom trzecim ani nie zostaną wykorzystane do prowadzenia mailingów czy innych form reklamowych na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem Instytucji Państwowych na ich żądanie.
 2. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by usługa prowadzona była nieprzerwanie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z niej przez Klienta, wynikającą z:
  • przeprowadzania aktualizacji i ulepszeń w systemie wygodnieonline.pl oraz prowadzonymi pracami konserwatorskimi,
  • działania siły wyższej,
  • działania lub zaniechania podmiotów trzecich,
  • awarii sprzętu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych,
  • nieprawidłowego wykorzystania Usługi,
  • wykorzystania informacji autoryzujących dostęp Użytkownika do Konta przez podmioty trzecie lub niedozwolonej ingerencji innych Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Klienta w ramach jego strony internetowej zarządzanej poprzez panel administracyjny wygodnieonline.pl
 4. Administrator zobowiązuje się do naprawiania błędów pojawiających się w systemie w możliwie szybkim czasie.

§6. Prawa właśności

 1. Właścicielem utworzonej strony internetowej jest Administrator, natomiast Klient wynajmuje stronę od Administratora opłacając abonament usługi wg wybranego przez siebie pakietu.
 2. Jeśli Klient nie posiada własnej domeny internetowej, Administrator rejestruje taką domenę na prośbę Klienta, pozostając jej właścicielem. W przypadku zerwania współpracy Klient może odkupić od Administratora domenę pod którą znajdowała się jego strona internetowa.
 3. Klient nie posiada praw do plików strony internetowej – pliki te powiązane są z Panelem wygodnieonline.pl i pozostają własnością Administratora.
 4. Prawa do treści zamieszczonych na stronie internetowej oraz do zdjęć należne są w pełni Klientowi, Administrator nie będzie nigdy rościł do nich żadnych praw.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, wskazując datę wejścia w życie nowego regulaminu.
 3. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianach wprowadzanych w regulaminie poprzez informację w panelu wygodnieonline.pl oraz przez informację przesłaną mailowo.
 4. W przypadku braku akceptacji nowego regulaminu Klient usunie swoje konto z systemu rozwiązując tym samym współpracę. Zachowanie konta traktuje się za akceptację nowego regulaminu.

Dołącz do naszych zadowolonych Klientów!